Inloggen

Lange Termijn Verkenning Energie in de Gebouwde Omgeving

30 mei 2016 - Transitiepad naar 2050

In de energiedialoog van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) worden alle Nederlanders (wetenschappers, bewoners, bedrijven, ondernemers) uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2015 een Lange Termijn Verkenning uitgevoerd samen met een grote groep stakeholders die betrokken zijn bij energie in de gebouwde omgeving. Deze resultaten, die onderstaand kort beschreven zijn, worden uiteraard door EZ meegenomen. Daarnaast kunnen de bijeenkomsten die nu georganiseerd worden in het kader van de energiedialoog interessant zijn voor stakeholders in de gebouwde omgeving. Voorbeelden zijn de bijeenkomsten van de Energieversnelling en de provincie Noord-Holland. 

8 juni Inspiratiehub. Meer informatie: Energieversnelling

16 juni Presentatie Beleidsagenda Energietransitie Provincie Noord-Holland.

Meer informatie: Vooraankondiging presentatie Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020  

Scenario’s

Om inzicht te krijgen in het transitiepad naar 2050 is in het kader van de Lange Termijn Verkenning energie in de gebouwde omgeving van BZK door bureau De Ruijter een scenario-studie uitgevoerd. Deze heeft geleid tot vier scenario’s. De vier scenario’s gaan allemaal uit van een transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Partijen in het Energieakkoord streven immers naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, die leidt tot terugdringing van CO2-emissies, verlaging van woon- en bedrijfslasten en vergroting van de werkgelegenheid in de bouw-, technologie- en installatiesector en aanpalende sectoren. In feite bevinden we ons nu al in het basisscenario:

 

  1. Geleidelijke transitie scenario: een stap-voor-stap transitie naar een energieneutrale gebouwde

omgeving, voortbouwend op de ontwikkelingen die we nu al kunnen zien en de afspraken uit het

Energieakkoord.

 

Maar we zien ook een aantal ontwikkelingen die de transitie naar een energieneutrale gebouwde

omgeving in 2050 sprongsgewijs zouden kunnen versnellen. Die worden beschreven in de andere

drie scenario’s, die zijn vormgegeven rond de volgende ontwikkelingen:

 

  1. Technologie-adoptie scenario: innovaties voor verduurzaming worden zo aantrekkelijk dat

mensen ze massaal adopteren.

  1. Urgentie scenario: de maatschappij voelt de noodzaak om snel drastische maatregelen te nemen

ten behoeve van het klimaat.

  1. Schaarste scenario: de wereldwijde groeiende vraag naar fossiele energie leidt tot een beperkte

beschikbaarheid en hoge prijzen.

 

De scenario’s worden in een korte film, getiteld Langetermijnverkenning Energiebesparing Gebouwde Omgeving, nader toegelicht.

De scenario’s zijn geen toekomstvoorspellingen of visies waaruit beleidsmakers de meest wenselijke kunnen kiezen. Scenario’s brengen ontwikkelingen en onzekerheden in beeld, die impact hebben op het transitiepad richting een energieneutrale gebouwde omgeving en op hoe deze er uiteindelijk uit zal zien. Scenario’s kunnen worden gebruikt voor ontwikkeling van beleid door te anticiperen op de ontwikkelingen die in de scenario’s geschetst zijn en deze waar mogelijk bij te sturen. Meer achtergronden bij de scenario’s vindt u bij de Scenario’s energie in de gebouwde omgeving op de website van de Rijksoverheid:

Deel 1 - Trends en onzekerheden 

en

Deel 2 - Scenario’s.

De scenario’s zijn gekwantificeerd door onderzoeksbureau Ecofys. Meer informatie hierover kunt u onder de volgende link vinden: Kwantificering van toekomstscenario’s voor de gebouwde omgeving  

Inbreng van de stakeholders

Naar aanleiding van de scenario’s zijn in opdracht van BZK strategiesessies gehouden met de relevante stakeholders in de gebouwde omgeving door adviesbureau TwynstraGudde. De sessies met stakeholders hebben geleid tot identificatie van vier gemeenschappelijke thema’s die door de stakeholders benoemd zijn. Deze thema’s zijn:

  1. Ambitie en doelen verduurzaming gebouwde omgeving
  2. Tweedeling in de maatschappij
  3. Marktwerking
  4. Implementatie van innovatie.

Per thema is gekeken naar wat de sector ziet als belangrijkste kansen, belemmeringen en aandachtspunten voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het rapport van TwynstraGudde kunt u hier vinden: Analyse uitkomsten stakeholderproces verduurzaming gebouwde omgeving 

 

Relatie met de Energiedialoog

De ontwikkelde scenario’s en de inbreng van de stakeholders in het traject van de Lange Termijn Verkenning zullen meegenomen worden in het bevindingenrapport en de vorming van de beleidsvisie later dit jaar. BZK en EZ werken hierin nauw samen.

Voor alle betrokkenen bij energie in de gebouwde omgeving kan het echter ook interessant zijn om actief te zijn in de dialoog, om de verbinding te leggen tussen hun thema’s in de gebouwde omgeving en de hele breedte van de  energietransitie.

Mogelijk interessante bijeenkomsten zijn:

 

8 juni

Inspiratiehub

Meer informatie: Energieversnelling

 

16 juni

Presentatie Beleidsagenda Energietransitie Provincie Noord-Holland

Meer informatie: Vooraankondiging presentatie Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers